Întrebări & Răspunsuri

RĂSPUNSURILE NOASTRE la

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Primăria Municipiului București are obligația să asigure efectuarea tratamentelor DDD numai la obiectivele de pe domeniul public și privat al localității. Acestea sunt incluse anual în Programului Unitar de Acțiune (PUA), pe categorii de obiective, pentru fiecare tip de tratament în parte. Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure operațiunile DDD pe spațiile deținute de acestea (industria HORECA, supermarketuri, locuințe etc.). Pentru a avea un tratament unitar la nivelul Municipiului București, aceste tratamente trebuie efectuate de către personale juridice in același timp cu tratamentele din PUA, in caz contrar aceștia riscând amenzi între 2000-10000 Ron. Pentru mai multe detalii vedeți punctul 9.

PUA 2023 conține tratamente de deratizare (șobolani), dezinsecție (țânțari adulți, țânțari larve, căpușe, viespi, gândaci) și dezinfecție. Tratamentele împotriva gândacilor și viespilor se efectueaza doar la cerere, în cazul existenței unui focar/cuib.
Tratamentele împotriva altor vectori (ex. purici, șoareci etc.) nu se asigură din bugetul PMB, efectuarea acestora fiind în sarcina asociațiilor de proprietari, agenți economici, persoane fizice.

Programul Unitar de Acțiune 2023

pdf (700 KB)

Tratamentele DDD aferente PUA 2023 sunt efectuate conform Planului Operațional.
Notă: Planul Operațional poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice, numărul mare de reclamații pe un anumit vector etc….

Planul Operațional

Pdf (200 KB)

Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție la nivelul Municipiului București sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății și sunt utilizate conform instrucțiunilor din Certificatele de autorizare:

 • deratizare la exterior – Racumin Pastă/ Racumin Expert
 • deratizare la interior (subsol) – Racumin Pastă/Racumin Expert/Agrorat Pellet/Agrorat Wax Blocks
 • deratizare rețele edilitare și sistem de monitorizare a traficului – Agrorat Wax Blocks
 • dezinsecție țânțar adult la exterior – Aqua Py/ Solfac Trio EC140
 • dezinsecție țânțar adult în interior și în rețelele edilitare – Microsin/Solfac Trio EC140
 • dezinsecție țânțar larvă – Vectobac
 • dezinsecție căpușe – Solfac Trio EC140
 • dezinsecție viespi – Solfac Trio EC140
 • dezinsectie gândaci – K-Othrine Partix
 • dezinfecție – Bionet/Huwa-San TR50
Solicitare de înscriere în baza de date

docx (14 KB)

Formularul de solicitare tratamente gândaci

Activitatea și obligațiile DDD sunt reglementate de următoarele acte normative:

 •  Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (instituie cadrul general de reglementare a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție);
 • Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților (instituie obligații pentru administrațiile publice locale privind tratamentele DDD și aprobarea PUA);
 •  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (instituie obligații pentru angajatori privind tratamentele DDD);
 • Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice (instituie amenzi pentru persoanele fizice și juridice în cazul nerespectării obligației de a face tratamentele DDD);
 • Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (norme privind efectuarea operațiunilor DDD).
DESCARCĂ DOCUMENTE:
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

pdf (281 KB)

Ordinul ANRSC nr. 82/2015

pdf (454 KB)

Legea nr. 95/2006

pdf (2.95 MB)

 • Regulamentul serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru Municipiul București, Comuna Chiajna și Comuna Snagov aprobat prin Hotărârea AGA ADIDDDB nr. 20/2020 (instituie cadrul general pentru administrația publică locală, operatori DDD și utilizatori);
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 252/2019 (instituie amenzile pentru nerespectarea Regulamentului serviciului, stabilește competența de constatare și sancționare a contravențiilor și stabilește procedura de autorizare a operatorilor DDD).
DESCARCĂ DOCUMENTE:
Hotărârea AGA ADIDDDB nr. 20/2020

Pdf (106 KB)

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 252/2019

Pdf (83.6 KB)

Programul Unitar de Acțiune 2023

pdf (700 KB)

OBLIGAȚII:

 • Să permită accesul CMEIB SA în locurile unde urmează să se desfășoare operațiuni DDD aferente PUA;
 • Să permită afișarea la loc vizibil a informărilor CMEIB SA privind data efectuării operațiunii DDD, tipul tratamentului, substanțele utilizate și gradul de toxicitate al acestora;
 • Să mențină spațiile pe care le au proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apelor în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

AMENZI:

H.C.G.M.B. nr. 252/2019 – Sancțiunile și contravențiile la Regulamentul serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție

pdf (11.2 MB)

 • Conform Regulamentului serviciului:
 • Să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea;
 • Să efectueze operațiunile periodice de dezinsecție și deratizare odată cu operațiunile desfășurate de CMEIB SA, prevăzute în PUA (a se vedea atașat Informarea);
 • Să permită accesul CMEIB SA în locurile unde urmează să se desfășoare operațiuni DDD aferente PUA;
 • Să mențină spațiile pe care le au proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apelor în subsoluri și/sau pe terenurile deținute;
 • Conform Legii nr. 95/2006:
 • Art. 38. – Orice persoană (…) juridică, având calitatea de angajator, este obligată să asigure fondurile și condițiile necesare pentru: b)aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecție, dezinsecție și deratizare periodică;
 • Conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației:
 • Art. 50. – (…) dezinfecția, dezinsecția, deratizarea (…) se vor face cu respectarea următoarelor condiții: b) Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.

AMENZI:

 • Conform Regulamentului serviciului:
 • Conform art. 1 alin. (2) din Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr. 252/2019 – Sancțiunile și contravențiile la Regulamentul serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție: (1) Nerespectarea prevederilor Regulamentului serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de către persoanele juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 la 4.000 lei.
 • Conform Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice:
 • Art. 57. – Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:
 • neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare în unități de orice tip de către deținătorii acestora;
 • nerespectarea ritmicității acțiunilor de combatere a insectelor și rozătoarelor vectoare și producătoare de disconfort în unități de orice tip.
 • Art. 58. – Constituie contravenții și se sancționează (…) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
 • nerespectarea de către unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor biocide;
 • prestarea de servicii de dezinsecție și deratizare de către persoane necalificate și neatestate în acest sens;
DESCARCĂ DOCUMENTE:
Regulamentul serviciului

pdf (11.2 MB)

Legii nr. 95/2006

pdf (2.95 MB)

Hotărârii Guvernului nr. 857/2011

pdf (322 KB)

Obligații persoane fizice/juridice aplicare unitară tratamente DDD

pdf (322 KB)